Thống kê chi tiết xổ số Quảng Ngãi

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Ngãi

Bộ số Lần về Tỉ lệ
72 4 Lần 4.44%
87 4 Lần 4.44%
98 4 Lần 4.44%
06 3 Lần 3.33%
11 3 Lần 3.33%
28 3 Lần 3.33%
78 3 Lần 3.33%
94 3 Lần 3.33%
27 2 Lần 2.22%
34 2 Lần 2.22%
37 2 Lần 2.22%
64 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
71 2 Lần 2.22%
73 2 Lần 2.22%
80 2 Lần 2.22%
89 2 Lần 2.22%
96 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Quảng Ngãi đến 09/12/2023

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
72 4 Lần Tăng 1
87 4 Lần Tăng 1
98 4 Lần Không tăng
06 3 Lần Không tăng
11 3 Lần Tăng 1
28 3 Lần Tăng 1
78 3 Lần Không tăng
94 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
87 6 Tăng 1
11 5 Tăng 1
72 5 Tăng 1
75 5 Không tăng
80 5 Tăng 1
34 4 Giảm 1
71 4 Không tăng
73 4 Không tăng
78 4 Không tăng
94 4 Không tăng
95 4 Không tăng
96 4 Không tăng
98 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
87 13 Không tăng
71 12 Tăng 1
81 11 Không tăng
00 10 Không tăng
78 10 Không tăng
95 10 Không tăng
11 9 Tăng 1
13 9 Không tăng
18 9 Không tăng
01 8 Không tăng
09 8 Không tăng
26 8 Không tăng
27 8 Không tăng
67 8 Không tăng
75 8 Không tăng
96 8 Không tăng
98 8 Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 87: 2 Kỳ
  • 28: 3 Kỳ
  • 69: 2 Kỳ
  • 80: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Quảng Ngãi trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
10 Lần Giảm 3
0
Giảm 1 13 Lần
15 Lần Không tăng
1
Tăng 2 24 Lần
12 Lần Không tăng
2
Giảm 1 14 Lần
15 Lần Giảm 3
3
Giảm 2 14 Lần
13 Lần Tăng 1
4
Tăng 1 20 Lần
21 Lần Tăng 1
5
Tăng 2 22 Lần
19 Lần Tăng 1
6
Giảm 3 17 Lần
28 Lần Tăng 1
7
Tăng 2 18 Lần
25 Lần Tăng 3
8
Giảm 1 23 Lần
22 Lần Giảm 1
9
Tăng 1 15 Lần